Fjármögnun


Fjármögnun Landsbankans grundvallast á þremur meginstoðum: innlánum frá viðskiptavinum, fjármögnun á markaði og eigin fé. Lánshæfiseinkunn Landsbankans er metin BBB+/A-2 með stöðugum horfum af S&P Global Ratings.

Fara neðar
Frá ársbyrjun 2014 hefur lánshæfi Landsbankans verið metið af alþjóðlega lánshæfismatsfyrirtækinu Standard & Poor’s og hefur lánshæfismat bankans verið endurskoðað til hækkunar á hverju ári síðan. Í október 2017 var lánshæfiseinkunn bankans hækkuð um eitt þrep og er nú metin BBB+/A-2 með stöðugum horfum.

Innlán frá viðskiptavinum

Stærstur hluti fjármögnunar Landsbankans er í formi innlána frá viðskiptavinum, lánastofnunum og Seðlabanka sem námu 637 milljörðum króna í árslok 2017 og eru að mestu leyti óverðtryggð og óbundin. Innlán frá viðskiptavinum jukust um 27 milljarða króna á árinu. Verðtryggð innlán námu 106 milljörðum í lok árs 2017 og lækkuðu um þrjá milljarða króna frá fyrra ári.

Skuldabréfaútgáfa á erlendum mörkuðum

EMTN-skuldabréfarammi bankans er tveir milljarðar evra að stærð og var stækkaður úr 1,5 milljarði evra á árinu 2017. Fyrstu skref í útgáfum undir rammanum voru tekin haustið 2015 og var útgáfum haldið áfram á árunum 2016 og 2017. Landsbankinn gaf út skuldabréf til fimm ára að fjárhæð 300 milljónir evra og skuldabréf til þriggja ára að fjárhæð einn milljarður sænskra króna á fyrri hluta ársins 2017 og nýtti andvirðið til að greiða að fullu upp eftirstöðvar skuldabréfa sem voru gefin út til Landsbanka Íslands hf., nú LBI ehf. Skuldabréfin til LBI voru upphaflega gefin út vegna eigna og skulda sem færðar voru frá LBI til Landsbankans í október 2008 og nam upphafleg fjárhæð þeirra 350 milljörðum króna á þáverandi gengi. Árið 2014 var samið var um að lokagreiðsla skuldabréfanna yrði innt af hendi í október 2026 með heimild til uppgreiðslu án kostnaðar hvenær sem er á tímabilinu. Með því að greiða upp skuldabréfin við LBI lækkaði Landsbankinn fjármagnskostnað sinn og losaði um veðsetningu eigna sem stóðu til tryggingar skuldabréfunum.

Lánshæfismat Standard & Poor's

Flokkur Samtals
Langtíma BBB+
Skammtíma A-2
Horfur Stöðugar
Útgáfudagur Október 2017
   
Samsetning fjármögnunar (m. kr.)
Endurgreiðsluferill lánsfjármögnunar (m. kr.)

Erlendar skuldabréfaútgáfur eru veigamesta stoðin í fjármögnun bankans á markaði.

Erlendar skuldabréfaútgáfur eru veigamesta stoðin í fjármögnun bankans á markaði. Í nóvember 2017 gaf bankinn út 5,5 ára skuldabréfaflokk að fjárhæð 300 milljónir evra og nýtti afraksturinn til greiðslu eldri skulda, þar á meðal til endurkaupa á hluta af skuldabréfaútgáfu bankans í evrum sem er á gjalddaga í október 2018. Í árslok námu erlendar skuldabréfaútgáfur samtals 191 milljörðum króna og jukust um 73 milljarða króna á árinu.

Frá fyrstu útgáfu árið 2015 hafa kjör á eftirmarkaði lækkað umtalsvert. Á árinu 2017 héldu kjör markflokka bankans í evrum áfram að batna og lækkuðu um yfir 70 punkta fyrir skuldabréf á gjalddaga árið 2021. Endurfjármögnun eldri skulda á hagstæðari kjörum hafði því umtalsverð jákvæð áhrif á veginn fjármögnunarkostnað bankans.

Þróun álags á grunnferil vaxtaskiptasamninga - Historical z-spread

Sértryggð skuldabréfaútgáfa

Útgáfurammi bankans fyrir sértryggð skuldabréf er 120 milljarðar króna að stærð og var stækkaður úr 100 milljörðum króna á árinu 2017. Útgáfa sértryggðra skuldabréfa undir rammanum er fyrst og fremst ætluð til að fjármagna íbúðalánasafn bankans og til að draga úr fastvaxtaáhættu. Á árinu 2017 voru regluleg útboð á sértryggðum skuldabréfum og voru tveir nýir flokkar gefnir út á árinu; verðtryggður flokkur til 7,5 ára og óverðtryggður flokkur til sex ára, auk þess sem einn eldri flokkur var á gjalddaga. Samningar um viðskiptavakt á eftirmarkaði með sértryggð skuldabréf útgefin af bankanum voru endurnýjaðir á árinu. Sértryggðar skuldabréfaútgáfur bankans námu 70 milljörðum króna í árslok 2017 og nam aukningin 32 milljörðum króna á árinu.

Víxlaútgáfa

Landsbankinn gaf reglulega út víxla á árinu 2017 undir 50 milljarða króna útgáfuramma bankans fyrir víxla og skuldabréf. Víxlaútgáfa bankans nam 7 milljörðum króna í árslok 2017 samanborið við 12 milljarða árið áður.

Hlutafé

Eigið fé bankans nam 246 milljörðum króna í árslok 2017 og lækkaði um 5 milljarða króna á árinu. Landsbankinn greiddi út arð að fjárhæð 25 milljarða króna til hluthafa á árinu 2017. Bankinn nýtti auk þess heimild til kaupa á eigin hlutum og bauð hluthöfum að kaupa til baka sem nemur allt að 2% útgefins hlutafjár, að frátöldum endurkaupum ársins 2016. Á árinu 2017 voru endurkaupin óveruleg. Eiginfjárhlutfall Landsbankans var 26,7% í árslok 2017.

Eiginfjárhlutfall

26,7%