Helstu atriði ársreiknings


„Rekstur Landsbankans gekk vel á árinu 2017 og afkoma bankans var í samræmi við væntingar. Markaðshlutdeild jókst og hefur aldrei mælst hærri á einstaklingsmarkaði, kannanir sýndu aukið traust til bankans og meiri ánægju viðskiptavina með þjónustuna.“

- Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans. Úr fréttatilkynningu 15. febrúar 2018.

Skoða ársreikninginn (pdf)

Fara neðar

Afkomukynning fyrir árið 2017

Kennitölur 31.12.2017 31.12.2016
Hagnaður eftir skatta 19.766 16.643
Hreinar rekstrartekjur 53.512 48.700
Hreinar vaxtatekjur 36.271 34.650
Arðsemi eigin fjár fyrir skatta 12,3% 9,9%
Arðsemi eigin fjár eftir skatta 8,2% 6,6%
Eiginfjárhlutfall (CAR) 26,7% 30,2%
Vaxtamunur eigna og skulda 2,5% 2,3%
Kostnaðarhlutfall* 46,1% 48,4%
Heildarlausafjárþekja LCR  157% 128%
Lausafjárþekja LCR FX 931% 743%
Heildareignir 1.192.870 1.111.157
Útlán í hlutfalli við innlán viðskiptavina 153,0% 144,7%
Stöðugildi 997 1.012

* Kostnaðarhlutfall = Rekstrargjöld alls / (Hreinar rekstrartekjur - virðisbreytingar útlána)
Allar upphæðir eru í milljónum króna

Rekstrarhagnaður Landsbankans eftir skatta nam 19,8 milljörðum króna á árinu 2017 samanborið við 16,6 milljarða króna á árinu 2016. Arðsemi eigin fjár var 8,2% samanborið við 6,6% arðsemi á árinu 2016. Eiginfjárhlutfall bankans nam 26,7% í árslok 2017 samanborið við 30,2% eiginfjárhlutfall í byrjun ársins.

Hagnaður (m. kr.)
Arðsemi eigin fjár
Eiginfjárhlutfall (CAR)

Hreinar vaxtatekjur námu 36,3 milljörðum króna á árinu 2017 og hækkuðu því um 1,6 milljarð króna á milli ára. Á árinu 2017 er vaxtamunur sem hlutfall af meðalstöðu heildareigna og heildarskulda 2,5% samanborið við 2,3% árið á undan.

Hreinar þjónustutekjur Landsbankans hækkuðu um 8% á milli ára. Kemur það einkum til vegna aukinna umsvifa í markaðsviðskiptum og eignastýringu og aukningar í þjónustutekjum vegna greiðslukorta. Aðrar rekstrartekjur hækka um tæpar 500 milljónir króna á milli ára sem einkum skýrist af þróun á mörkuðum á árinu. Kostnaðarhlutfall lækkaði milli ára, var 46,1% árið 2017 samanborið við 48,4% árið 2016.

Efnahagsreikningur

Heildareignir bankans námu 1.193 milljörðum króna í árslok 2017 og jukust þær um rúm 7% á árinu.

Helstu breytingar á eignahlið efnahags Landsbankans á árinu 2017 voru þær að útlán til viðskiptavina hækkuðu um 72 milljarða króna og skuldabréfaeign bankans lækkaði um tæpa 37,6 milljarða króna.

Á skuldahlið voru þær breytingar helstar að innlán viðskiptavina jukust um tæpa 15,4 milljarða króna og skuldir við lánastofnanir og Seðlabanka jukust um 12 milljarða króna. Einnig jukust lántökur um 57,9 milljarða króna. Á árinu 2017 greiddi bankinn upp að fullu eftirstöðvar skuldabréfanna sem bankinn gaf út til LBI ehf., ásamt því að endurfjármagna að hluta óveðtryggðan skuldabréfaflokk, á gjalddaga í október 2018, að fjárhæð 300 milljónir evra.

Eigið fé bankans lækkar um 5,2 milljarða króna á milli ára, en lækkunina má rekja til 24,8 milljarða króna arðgreiðslu á árinu. Hagnaður bankans nam 19,8 milljörðum króna á árinu 2017.

Kostnaðarhlutfall
Heildareignir (m. kr.)
Vaxtamunur (m. kr.)
Eignir 31.12.2017  31.12.2016 Breyting 2017 
Sjóður og innstæður í Seðlabanka 55.192 30.662 24.530 80%
Markaðsskuldabréf 117.310 154.892 -37.582 -24%
Hlutabréf 27.980 26.688 1.292 5%
Kröfur á lánastofnanir 44.866 20.408 24.458 120%
Útlán til viðskiptavina 925.636 853.417 72.219 8%
Aðrar eignir 18.238 17.641 597 3%
Eignir til sölu  3.648 7.449 -3.801 -51%
Samtals 1.192.870 1.111.157 81.713 7%
Skuldir og eigið fé 31.12.2017 31.12.2016 Breyting 2017 
Innlán frá fjármálafyrirtækjum 32.062 20.093 11.969 60%
Innlán frá viðskiptavinum 605.158 589.725 15.433 3%
Lántaka 281.874 223.944 57.930 26%
Aðrar skuldir 27.693 25.069 2.624 10%
Skuldir tengdar eignum til sölu 27 1.095 -1.068 -98%
Eigið fé 246.057 251.231 -5.174 -2%
Samtals 1.192.871 1.111.157 81.714 7%

Allar upphæðir eru í milljónum króna

Eigið fé (m. kr.)
* Eiginfjárhlutfall

Lausafjárstaða

Lausafjárstaða bankans er sterk bæði í heild og í erlendri mynt. Lausafjáreignir námu tæpum 167,1 milljarði króna í lok árs 2017.

Meginmælikvarði lausafjáráhættu til skamms tíma er lausafjárþekja (e. liquidity coverage ratio) sem mælir hlutfall hágæða lausafjáreigna af hreinu heildarútflæði á næstu 30 dögum miðað við álagsaðstæður.

Heildarlausafjárþekja var 157% í lok árs 2017 en Seðlabankinn gerir kröfu um að hlutfallið sé að lágmarki 100%. Lausafjárþekja erlendra mynta var á sama tíma 931% en Seðlabankinn gerir kröfu um að það hlutfall sé að lágmarki 100%.

Heildarlausafjárþekja (LCR)
Lausafjárþekja erlendar myntir (LCR FX)
Lausafjáreignir 31.12.2017 31.12.2016 Breyting 2017 
Lausafé hjá seðlabönkum 12.151 18.819 -6.668 -35% 
Lán til fjármálastofnana (styttri en 7 dagar) 57.074 16.732 40.342  241% 
Skuldabréf hæf til endurhverfra viðskipta 97.885 125.159  -27.274 -22% 
Lausafjáreignir samtals 167.110 160.710 6.400  4% 

Allar upphæðir eru í milljónum króna

Þróun lausafjáreigna árið 2017 (m. kr.)

Útlán til viðskiptavina námu 926 milljörðum króna í lok árs 2017 samanborið við tæpa 853 milljarða króna í byrjun ársins og hækkuðu þau um 72 milljarða króna á árinu.

Á árinu 2017 námu ný útlán 279 milljörðum króna. Heildarútlán hækkuðu um 7 milljarða króna vegna gengisáhrifa, verðbóta og virðisaukningar. Afborganir viðskiptavina á árinu námu 213 milljörðum króna.

Heildareignir bankans hækkuðu um 81,7 milljarða króna á árinu.

Innlán viðskiptavina, að fjármálafyrirtækjum frátöldum, jukust um 2,6% á árinu 2017, eða um 15,4 milljarða króna. Innlán frá fjármálafyrirtækjum hækkuðu um 12 milljarða króna á árinu.

Eignir
Skuldir og eigið fé
Samsetning innlána (m. kr.)

Landsbankinn hefur verið með lánshæfismat frá alþjóðlega lánshæfismatsfyrirtækinu S&P Global Ratings frá ársbyrjun 2014. Í október 2017 var lánshæfiseinkunn bankans hækkuð um eitt þrep og er nú BBB+/A-2 með stöðugum horfum

Í mars 2017 gaf Landsbankinn út óveðtryggð skuldabréf að fjárhæð 300 milljónir evra. Skuldabréfin eru á gjalddaga í mars 2022, bera fasta 1,375% vexti og voru seld á kjörum sem jafngilda 130 punkta álagi ofan á meðaltal vaxta í vaxtaskiptum í evrum.

Í júní 2017 gaf Landsbankinn út óveðtryggð skuldabréf að fjárhæð 1.000 milljónum sænskra króna. Skuldabréfin eru á gjalddaga í júní 2020 og voru gefin út í tveimur flokkum: 700 milljónir sænskra króna á fljótandi STIBOR-vöxtum, auk 1,0% vaxtaálags, og 300 milljónir sænskra króna á 0,75% föstum vöxtum.

Í nóvember 2017 gaf Landsbankinn út óveðtryggð skuldabréf að fjárhæð 300 milljónir evra. Skuldabréfin eru á gjalddaga í maí 2023, bera 1,0% vexti og voru seld á kjörum sem jafngilda 85 punkta álagi ofan á meðaltal vaxta í vaxtaskiptum í evrum.

Endurgreiðsluferill lánsfjármögnunar (m. kr.)

Rekstarhagnaður bankans eftir skatta á árinu 2017 nam 19,8 milljörðum króna samanborið við 16,6 milljarða króna árið 2016. Á árinu 2017 var virðisrýrnun útlána jákvæð um 1,8 milljarð króna.

Rekstrarreikningur 2017 2016 Breyting 2017
Hreinar vaxtatekjur 36.271 34.650 1.621 5%
Virðisbreyting 1.785 -318 2.103 -661%
Hreinar vaxtatekjur eftir virðisbreytingu 38.056 34.332 3.724 11%   
Hreinar þjónustutekjur  8.431 7.809 622 8%
Gjaldeyrisgengismunur -1.375 -179 -1.196 668%
Aðrar rekstrartekjur 8.400 6.738 1.662 25%
Afkoma fyrir rekstrarkostnað 53.512 48.700 4.812 10%   
Laun og launatengd gjöld 14.061 14.049 12 0%
Önnur rekstrargjöld 9.789 9.465 324 3%
Rekstrarkostnaður 23.850 23.514 336 1%
 
     
Hagnaður fyrir skatta  29.662 25.186 4.476 18%
 
     
Tekju- og bankaskattur -9.896 -8.543 -1.353 16%
Hagnaður ársins 19.766 16.643 3.123 19%

Allar upphæðir eru í milljónum króna

Hreinar vaxtatekjur námu 36,3 milljörðum króna á árinu 2017 samanborið við 34,7 milljarða króna árið 2016. Vaxtamunur sem hlutfall af meðalstöðu heildareigna og heildarskulda var 2,5% á árinu 2017 og hækkar um 0,2% á milli ára.

Virðisbreytingar útlána voru jákvæðar um 1,8 milljarð króna samanborið við neikvæða virðisbreytingu upp á 318 milljónir króna árið 2016. Hreinar þjónustutekjur námu 8,4 milljörðum króna á árinu 2017, sem er hækkun um 622 milljónir króna á milli ára. Sú hækkun skýrist að langstærstum hluta af aukningu á kortamarkaði og auknum umsvifum í markaðsviðskiptum.

Aðrar rekstrartekjur námu 7 milljörðum króna á árinu 2017 samanborið við 6,6 milljarða króna árið 2016, sem er hækkun um 7% á milli ára. Hækkunina má einkum rekja til jákvæðra gangvirðisbreytinga óskráðra hlutabréfa.

Breyting milli 2016 og 2017 (m. kr.)

Rekstrarkostnaður ársins 2017 var 23,9 milljarðar króna, en það er hækkun frá árinu 2016, þegar rekstrarkostnaðurinn var 23,5 milljarðar króna. Launakostnaður stendur í stað á milli ára og annar rekstrarkostnaður hækkaði um 324 milljónir. Kostnaðarhlutfallið fyrir árið reiknast 46,1%. Kostnaðarhlutfallið sýnir hlutfall rekstrargjalda bankans á móti hreinum rekstrartekjum, að undanskildum virðisbreytingum útlána. Stöðugildum í samstæðu bankans fækkaði um 15 á árinu 2017, úr 1.012 í 997.

Afkoma 2017 (m. kr.)